top of page

Home     >     E-Knowledge     >     Maintenance     >     Gasket

Gasket

Maintenance engineering

Maintenance Engineering

ค่าความต้านทานเซ็นเซอร์
ปะเก็น

สาเหตุการรั่ว (Leaked Gasket)

1.การกัดกร่อน  เนื่องจากเลือกใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องกับสารลำเลียงผ่านเมื่อใช้ไปไม่นานก็จะเกิดการรั่วได้ เช่น ปะเก็นยางธรรมชาติกันน้ำมันเบนซิน เบนซินจะละลายยางธรรมชาติ


2.การยอมให้แทรกซึมผ่านตัวปะเก็นเอง เมื่อสารแทรกซึมผ่านภายในเนื้อปะเก็นเอง จะค่อยๆ ขัดสี กัดเซาะเนื้อปะเก็นจนขยายเป็นโพรงภายใน
 

3.การขันสลักเกลียว ถ้าทำอย่างขาดคุณภาพ เช่น ไม่แน่นหรือตึงพอ สำหรับงานนั้นๆ การปีนเกลียว การขันแน่นหรือตึงเกินจนสลักเกลียวยืดจนสูญเสีบกำลัง เป็นต้น

4.ความสะอาด ในการประกอบชิ้นงานถ้าขาดความเอาใจใส่ไม่รักษาความสะอาดของชิ้นส่วน อาจมีเศษโลหะ ทราย ตกค้างอยู่จนเกิดเป็นช่องว่าง อันเป็นจุดอ่อนของการเริ่มต้นรั่วได้

5.หน้าประกับหรือหน้าจาน ตัวของหน้าจานเองต้องมีคุณภาพดี ผิวหน้ามีความเรียบ ไม่ขรุขระ ผิวหน้ามีความระนาบ ไม่บิดเบี้ยว ประกบกันสนิทไม่เกิดช่องว่าง ความแข็งแรงของหน้าจานเองไม่เปลี่ยนรูป (ยืด) ไปตามแรงขันสลักเกลียวเปลี่ยนปะเก็นใหม่เมื่อมีการถอด โดยการถอดของเก่าออก ทำความสะอาดไม่ให้มีเศษติดค้างแล้วประกอบอันใหม่เข้าไป

6.ปะเก็นหมดอายุการใช้งาน เมื่อใช้งานแล้วคุณภาพเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมที่กระทำ เช่น แข็งตัวขาดความยืดหยุ่น ยุบตายตัวเป็นต้น หมดสภาพความแข็งแรง ฉีกขาด หลุดร่อน เกิดการรั่วซึมได้

bottom of page